Saint Germain 27 maja 2013 – Centrum serca i ego – przekazane przez Meline Lafont.

http://lafontmeline.wordpress.com/2013/05/27/saint-germain-the-heartcenter-and-the-ego/

Dear Ones, I impart my very best wishes and love for all of you during these intense shifts and manifestations occuring on your Earth. Much clarity and lucidity will ensue within humanity and within each of your hearts, because a lot of energies are laying the foundation for renewal and manifestation of your personal life and your Self as well as of the collective world and Being.

What is crucially paramount nowadays is to continue staying in your heartcenter and even though you all are duly in the know through countless messages pointing out to that fact, it cannot be stressed enough as it is of the utmost importance to be able to cope with the upcoming energies and times with as little difficulties and emotional upheavals as possible.

What we mean by staying in your heartcenter is to ground yourself as much as possible and to feel and see yourself through your heart, to have only loving thoughts and to respond in a loving way to yourself and to others. One single negative thought, one negative word or criticism, one judgment is sufficient to pull you straight out of your heartcenter, catapulting you in your ego involvement.

Lightworkers often have the intention to stay in the heart and mean well with everyone, but it is sometimes forgotten that negative comments or thoughts such as judgments (whether it refers to a personal opinion or not) are not part of your light but belong to the ego. Do not stray off in such thoughts or situations, but respect everyone’s work and energy, respect what they bring forth. Judging has a negative connotation. Rather, it’s better to release everyone in his/her essence and to show respect for each heart.

This attitude is an intrinsic part of the entire process of staying in the heartcenter, operating only from your heart. There are countless attempts to try and keep you in your ego and hence it is your task and responsibility to handle and circumvent those, to go through them without responding at all and to just stay who you are in your essence which is Love.

When a heart dwells only in Love and service, it cannot be influenced as it will in essence only attract love and it will repel everything of a negative disposition. You can only attract what you are in essence, my dear ones. There are sometimes exceptions in the guise of souls who continue to stick to being manipulative, who continue sending out negativity to Loving souls. Even that is OK as it contains lessons for both parties involved and that is what it is ultimately all about. Expressed negativity will simply turn and fall back to the one that sent it out, where as a result Love will be the only thing one is wishing for and what is wished for will be accomplished in every loving context and manner.

Let’s transmute the very last negativity from this beautiful Gaia and let’s convert it into only Love.  The time for turning the tide is now and that’s why you are present here, to contribute your part and to anchor your Light. The more there are loving souls, the more joy will prevail and the more joy that prevails, the more intense the Love and the Light will become. Hold a focus these coming days to think in loving terms about someone you have issues with or who you have to forgive or receive forgiveness from, acting that way will effectuate a lot due to the current energies. Apply this principle also to the dark facets within yourself as well as within others who have treated you unlovingly for lifetimes. The time to transmute this all and to convert it into Light is here and now! Leave it all behind you and forgive everyone and everything including yourself for all the deeds, words and thoughts that were unloving.

The upcoming energies will only intensify and only the ones who have achieved Mastery over themselves will go through this and will become even stronger because of it. On the other hand, those who have not yet reached that state will be severely tested but will nevertheless receive the chance to reach Mastery and the only ingredient for success for those ones is Love and the respect from the heart. 

Now is the time to leave duality and her polarity behind and all it entails, such as negativity and the ego. The time for enlightenment and for unconditional Love from the heart has arrived, the time for truth and for liberation and, most important of all, the time for your own insights and your deliverance from illusion.

With the utmost of respect and Love, I am residing within your hearts lighting up the threefold flame located there and I keep it burning with my almighty Violet Flame and my essence of Being.

I AM that I AM, Master Saint Germain, your friend and Master of the Light.

 

Drodzy moi, udzielam wam wszystkim mojego najlepszego życzenia i miłości, w ciągu tych intensywnych zmian i przejawów występujących na Ziemi. Duża jasność i klarowność będzie następować wśród ludzkości i w każdym z waszych serc, ponieważ wiele energii kładzie teraz podstawy pod odnowienie i manifestację w waszym życiu osobistym i Wyższym Ja a także wobec zbiorowego świata i Bytu.Co jest jednak zasadniczo najważniejsze obecnie, to kontynuowanie pozostawania w waszym centrum serca i nawet, jeżeli zgodnie z planem, wasza wiedza, dzięki niezliczonym przekazom, zwraca uwagę na ten fakt, nigdy nie będzie dość podkreślania tego, gdyż jest to niezwykle ważne po to, aby być w stanie poradzić sobie z nadchodzącymi energiami i czasami z możliwie najmniejszą ilością trudności i wstrząsów emocjonalnych.

Co rozumiemy przez pozostawanie w centrum serca, to uziemianie siebie jak tylko jest to mozliwe, odczuwanie i widzenie siebie poprzez swoje serce, posiadanie tylko pełnych miłości myśli i traktowanie siebie i innych w sposób pełny miłości. Jedna negatywna myśl, jedno negatywne słowo lub krytyka, jeden osąd wystarczy, aby wyciągnąć cię prosto z centrum serca, katapultując cię w zaangażowanie w ego.

Lightworkers często mają nastawienie, aby pozostać w sercu i życzą każdemu dobrze, lecz jest to czasami zapominane, gdyż negatywne komentarze lub mysli, takie jak osądzanie (bez względu na to, czy odnosi się to do osobistej opinii czy też nie) nie są częścią waszego światła, ale przynależą do ego. Nie zabłąkaj się w takich myślach lub sytuacjach, ale uszanuj pracę i energię każdego, uszanuj to, co ze sobą przynosi. Osądzanie ma negatywne konotacje. Raczej lepiej jest uwolnić każdego w jego / jej istocie i pokazać szacunek dla każdego serca.

To nastawienie jest nieodłączną częścią całego procesu pobytu w centrum serca, działając tylko z serca. Istnieją niezliczone próby, aby utrzymać cię w swoim ego, a więc jest to Twoje zadanie i odpowiedzialność, aby poradzić sobie z tym i omijać to, aby przejść przez nie, bez żadnego odpowiadania na nie, aby pozostać po prostu tym, kim jesteś w swojej istocie, którą jest Miłość.

Kiedy w sercu zamieszkuje tylko Miłość i służba, nic nie może mieć na nie wpływu, ponieważ ze swojej istoty będzie przyciągać tylko miłość a odpychać wszystko to, co posiada negatywne predyspozycje. Możecie przyciągać tylko to, co stanowi waszą istotę moi drodzy. Są czasem wyjątki w przebraniu dusz, które nadal utrzymują się w byciu manipulacyjnym, który nadal wysyła negatywność w stronę Kochających dusz. Mimo tego, to jest OK, ponieważ zawiera się w tym lekcja dla obu stron a przeciez o to w końcu chodzi. Wyrażone negatywności po prostu powrócą do tego, który je wysłał, a wynikiem będzie Miłość, którą życzy się sobie i drugiemu jako doświadczonemu w każdym pełnym miłości kontekście i sposobie.

Przemieniajmy każde z tych ostatnich negatywności pięknej Gaia i przekształcajmy je tylko w Miłość. Czas na zmianę pływu jest teraz i dlatego jesteście tu obecni, aby wnieść swoją część i zakotwiczyć swoje Światło. Im więcej kochających dusz, tym więcej radości będzie miało pierwszeństwo i więcej radości zapanuje, a Miłość i Światło będzie bardziej intensywne. Utrzymuj skupienie w tych nadchodzących dniach, aby myśleć w kategoriach miłości o kimś, z kim masz problemy lub któremu trzeba przebaczyć lub otrzymać od niego przebaczenie, działając w ten sposób będziesz wiele dokonywał dzięki obecnym energiom. Zastosuj tę zasadę również do ciemnych aspektów siebie samego, jak również wobec tych, którzy traktowali Cię w czasie twoich wcieleń w sposób pozbawiony miłości. Czas, aby przemienić to wszystko i przeistoczyć w Światło jest tu i teraz! Zostaw to wszystko za sobą i wybacz wszystko i wszystkim, w tym samemu sobie, wszystkie czyny, słowa i myśli, które były pozbawione miłości.

Nadciągające energeię będą się tylko powiększać i tylko ten, który osiągnął Mistrzostwo w panowaniu nad samym sobą, przejdzie przez to i stanie się z tego powodu silniejszy. Z drugiej strony, ci, którzy jeszcze nie osiągnęli tego stanu będą surowo testowani, ale mimo to otrzymają szansę, aby osiągnąć Mistrzostwo a jedynym składnikiem sukcesu dla każdego z nich jest miłość i szacunek z serca.

Teraz jest czas, aby pozostawić za sobą dualizm i jego polaryzację i wszystko to, co powoduje, czyli negatywność i ego. Czas na oświecenie i bezwarunkową Miłość pochodzącą z serca, czas na prawdę i wyzwolenie i, co jest najważniejsze, czas na własne spostrzeżenia i twoje uwolnienia z iluzji.

Z najwyższym szacunkiem i Miłością, zamieszkuję w waszych sercach, zapalając przebywający tam potrójny płomień i podtrzymuję go za pomocą mojego wszechmogącego fioletowego płomienia i z całej mojej istoty Bytu.

JESTEM, który JESTEM, Mistrz Saint Germain, wasz przyjaciel i Mistrz Światła.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s