Archive for Kwiecień, 2013

Gaiaportal 30.04.2013 – Rozbudowa Połączeń Portali Gai Występuje w tym czasie …

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/04/30/expansion-of-gaia-connection-portals-occurs-at-this-time/

Expansion of Gaia-Connection Portals Occurs at this Time…

30 Apr
Expansion of Gaia-connection portals occurs at this time. Potentials for consciousness increase in individuals are at the highest level since the 12-12-12.

Gaia Devics and Faerie type Beings are fully engaged in this process, which is moment to moment, but process is projected for completion by the 6-6-2013.

Await Guidance for further instructions.

 

Rozbudowa Połączeń Portali Gai Występuje w tym czasie …

30 kwietnia

 

 

Rozbudowa portali przyłączeń Gaia wystąpi w tym czasie. Potencjał wzrostu świadomości u osób jest na najwyższym poziomie od 12.12.12.

 

Dewowie Gai i Istoty typu Wróżek są w pełni zaangażowani w ten proces, który przebiega z jednej chwili do drugiej, ale ukończenie procesu jest przewidywane do realizacji 06.06.2013.

 

Oczekuj Wytycznych w dalszych instrukcjach.


Expansion of Gaia-Connection Portals Occurs at this Time…

GaiaPortal

gaia_energy1
Expansion of Gaia-connection portals occurs at this time. Potentials for consciousness increase in individuals are at the highest level since the 12-12-12.

Gaia Devics and Faerie type Beings are fully engaged in this process, which is moment to moment, but process is projected for completion by the 6-6-2013.

Await Guidance for further instructions.

View original post


Expansion of Gaia-Connection Portals Occurs at this Time…

GaiaPortal

gaia_energy1
Expansion of Gaia-connection portals occurs at this time. Potentials for consciousness increase in individuals are at the highest level since the 12-12-12.

Gaia Devics and Faerie type Beings are fully engaged in this process, which is moment to moment, but process is projected for completion by the 6-6-2013.

Await Guidance for further instructions.

View original post


Przesłuchanie Obywatelskie – Świadectwo Kapitana Edgara Mitchela

„Nie jesteśmy sami…. Byliśmy odwiedzani”

Opublikowano 29 kwi 2013

Dr Edgar Mitchell (NASA, emerytowany Kapitan USN), był członkiem załogi misji kosmicznej Apollo 14 i który był szóstym człowiekiem, który chodził po księżycu, daje swoje świadectwo poprzez Skype i utrzymuje „nie jesteśmy sami”.

Dr. Edgar Mitchell (NASA, Capt. USN Ret.) who was a crew member on the Apollo 14 space mission and who was the sixth man to walk on the moon testifies by Skype and states „we are not alone”.

Przesłuchanie Obywatelskie o Ujawnienie

29 kwiecień 2013r.
Citizen Hearing on Disclosure
April 29, 2013


Pojawianie się UFO – Przesłuchanie Obywatelskie, Waszyngton, 29 kwietnia 2013r.


Saint Germain – Znaczenie uziemiania się i was wszystkich – przekazane przez Meline Lafont 30 kwietnia 2013r.

IMG_0423

Saint Germain ~ Znaczenie uziemienia i Was wszystkich ~ przekazane przez Meline Lafont

30 kwiecień 2013

Pozdrowienia moi ukochani bracia i siostry Światła. Dzięki niedawnemu zaćmieniu przebyliśmy kolejny kamień milowy w naszym obecnym życiu, które samo w sobie jest bardzo cudowne i radosne. Prawdziwe zmiany i absorpcja tego światła będą wykonywać swoją wewnętrzną pracę stopniowo, ale konsekwentnie w tej rzeczywistości, objawiając się będą drastycznymi zmianami w tym wcieleniu, w stylu życia wielu ludzi w pozytywny, jak również w mniej przyjemny sposób.

Oczywiście, to wszystko dzieje się w jakimś celu i ma swoją funkcję, i to jest powód, dla którego ponownie podkreślam konieczność ciagłego pozostawania uziemionym i skupionym. I ciągle będę podkreślał ten aspekt, ponieważ jest to ważna część waszych fizycznych wcieleń. Konieczne jest, aby zdać sobie sprawę z faktu, że jesteście ciągle zasilani od góry i od dołu przez intensywne energie Światła, które maja zarówno uziemiający jak i wznoszący efekt, prowadzący was tam, gdzie koniecznie musicie dojść: do WAS, Waszej prawdziwej natury serca.

Te uziemiające i wznoszące efekty i energie doprowadzają do manifestacji tego, co uznają za niezbędne w waszym doświadczeniu życiowym, a także w waszej aktualnej rzeczywistości. Wszystko to, co funkcjonuje jako inspiracja z wysoka, manifestuje się i tworzy dzieki uziemianiu. Gdy zostaje osiągnięty stan spokoju, to tylko dzięki uziemianiu. Gaij karmi was wszystkich tymi energiami, które są niezbędne tak do osiagnięcia wewnętrznego spokoju, jak i oświecenia. Ona jest sercem rzeczywistości, waszą aktualną rzeczywistością, więc wszystko, co łączy wasze serca z Nią, wszystko co dajecie, wszystkim, czym jesteście, staje się rzeczywistością w procesie uziemiania: połączeniem z serca do serca.

To, co zostało powiedziane o procesie uziemiania, jest bliskie mojemu sercu, aby to ujawniać jak również wiedzę dotyczącą tego, bo to jest niezwykle ważne.

Do czego chciałbym jednak nawiązać, to ogromny postęp w świadomości zbiorowej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z ziemskiego przejścia, na naszym stanowisku w wyższych wymiarach, a dokładniej możemy powiedzieć, że Gaja i wszyscy jej pionierzy Wzniesienia są teraz w trakcie przełączania się do wyższego wymiaru, do 6 i nawet 7 wymiaru. Co nie jest obecnie znane to fakt, że wciąż jest wiele dusz zamieszkujących w 4 wymiarze, ktore próbują się mocno trzymać na tym poziomie, ale będzie bardzo trudno funkcjonować w tej dolnej rzeczywistości.

Wszystko, co jest przekazywane z Wysoka do wyższego stanu świadomości i to, gdzie jesteście, jako Pracownicy Światła i pionierzy Wzniesienia, nadejdzie. Stanie się waszym zadaniem dopilnować, aby każda dusza miała szansę ewoluować do wyższej zbiorowej świadomości, a także do osobistej wyższej świadomości. Będąc w czasie misji wojownika Światła będziesz ręczyć za to, i stąd konieczność uziemiania się, ponieważ to, co wprowadzasz do zamanifestowania się, może mieć znaczenie dla całego tego świata ISTNIEŃ.

Jesteście Mistrzami Ziemskiego Raju tutaj w tym obecnym czasie i ze wszystkich zakątków wszechświata jesteście śledzeni,obserwowani i wspierani w całym tym procesie. Kiedy wyrazicie swoją potrzebę wsparcia (was), będzie to dla nas honor płynący z głębi naszych serc. Teraz musisz zasilić tę glebę najlepiej jak tylko możecie, aby potem zbeierać owoce swojej pracy. Obecnie jesteście niezwykle silni i cudowni w swoim bycie i w swojej istocie i nie mogę myśleć o lepszym zespole do pracy niż wy wszyscy!

Dziękuję tak bardzo za wszystko, do czego do tej pory przyczyniliście się, za zdecydowanie i wytrzymałość, za duchową stronę was samych i miłość, którą dzielicie się ze sobą. Jesteście bardzo silnym zespołem, którego wagi, z mojego punktu widzenia, nie można przecenić! Nie osiągnęliśmy jeszcze zamierzonego celu, ale robimy to w tu i teraz i to jest więcej niż obiecujące, bo razem jesteśmy fantastycznym zespołem Światła i to dzięki Wam wszystkim, tym, którzy nigdy się nie poddają i utrzymują się w wierze w was wszystkich.

Z całego serca i z całej mojej miłości,

JESTEM, który JESTEM

Saint Germain

Saint Germain ~ The importance of grounding and you all ~ As channeled by Méline Lafont

April 30, 2013

Greetings my beloved brothers and sisters of the Light. Thanks to the recent eclipse we have traversed another important milestone in your current life which in itself is very wondrous and joyful. Genuine shifts and absorptions of the light do their inner work gradually but steadfastly in this reality, resulting in drastic changes in the incarnations and lifestyles of many people in a positive as well as in a less pleasurable way.

Of course, this all happens for a purpose and functionality, and that’s the reason why we again stress the necessity to always stay grounded and centered. I keep on emphasizing this aspect because it is an important part of your physical incarnations. It is imperative that you become aware of the fact that you are constantly nourished from above and from below by intense energies of Light which are both having a grounding and also an uplifing effect, bringing you all to where you urgently need to go : to YOURSELF, your true nature from the heart.

Those grounding and uplifting effects and energies bring into manifestation what you deem necessary in your life’s experience and also in your current reality. Everything that functions as inspiration from on High comes in manifestation and in creation thanks to this grounding. When a state of calm is reached, this is brought further thanks to the grounding. Gaia nourishes you with all the needed energies to bring inner peace as well as enlightenment. She is the heart of reality, your current reality, so everything that connects your heart to Hers, everything you yield, everything you are will become reality through the grounding process : the connection from heart to heart.

That being said about the grounding process, it is close to my heart to divulge this as well as the knowledge pertaining to this for it is of the UTMOST importance.

What I want to digress upon, is the huge progress of the collective consciousness. We are well aware of an Earthly shift from our higher dimensional stance and more specifically we can say that Gaia and all of Her Ascension pioneers are now in the process of switching over to a higher dimension, to the 6th and even the 7th dimension. What is not currently known is that there still are a lot of souls dwelling in the 4th dimension trying to hold a grip on that level but it becomes exceedingly more difficult  to function in this lower reality.

Everything is being delegated from on High into a higher state of consciousness and that’s where you, being the Lightworkers and Ascension pioneers, come in. It will be your tasks to see to it that every soul gets the opportunity to evolve along into a higher collective consciousness and also into a personal higher consciousness. Being the mission warriors of the Light you will vouch for this and hence the utter necessity of grounding yourself because what you bring into manifestation can make the difference for this whole world of BEING.

You are the Masters of the Earthly Paradise here in these present times and from all corners of the universe you are being watched, followed up and assisted throughout this whole process. When you express your need for assistance it will be honored from the bottom of our hearts. Now you have to make the best of a tuff job in order to reap the fruits of your labour. At present you are immensely strong and wondrous in your Being and your essence and I cannot think of a better team to work with than with all of you!

Thank you so dearly for all that you have contributed so far, for your resolve and your stamina, for the spiritual side in yourself and for the Love you share with each other. You are an extremely strong team and in my vision this cannot be underlined enough! We are not quite there yet but we are doing it in the here and now and that is more than promising, for together we are a formidable team of the Light and this thanks to all of you, the ones that never give up and that keep on believing in all of you.

With all my heart and all my Love,

I AM that I AM

Saint Germain

 

 http://lafontmeline.wordpress.com/2013/04/30/saint-germain-the-importance-of-grounding-and-you-all-as-channeled-by-meline-lafont/#more-628


Saint Germain ~ The importance of grounding and you all ~ As channeled by Méline Lafont


Wywiad Maartena Horsta I Stephena Basseta na tema Przesłuchania Obywatelskiego

Maarten Horst i Stephen Basset rozmawiają o tym, jak rządy nałożyły embargo na jakąkolwiek informacje na temat ich współpracy z cywilizacjami pozaziemskimi. O wyciszaniu i zakłamywaniu katastrofy statku kosmicznego w Roswell. Przesłuchanie Obywatelskie jest inicjatywą mieszkańców USA, aby przerwać to milczenie i zmobilizować Senat Stanów Zjednoczonych oraz Prezydenta Obamę do wyjawienia prawdy na ten temat. Przesłuchanie Obywatelskie  i film „Syriusz” Stevena Greera jest częścią ujawnienia informacji na temat współpracy rządów z cywilizacjami pozaziemskimi.  Staliśmy się właśnie świadkami najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości.


Zadzwoń lub wyślij maila! Weź udział w budowaniu Nowej Ery na Ziemi!

Maarten Horst Maarten Horst

https://www.facebook.com/maarten.horst

Zadzwoń lub wyślij maila do trzech głównych osób w CNN, których dane kontaktowe podane są u dołu tej informacji i poproś ich o to, aby przekazywali informacje o Przesłuchaniu Obywatelskim, które odbywa się w Waszyngtonie na temat współpracy rządów z cywilizacjami pozaziemskim. Ta współpraca trwa nie przerwanie od 1947r. Obywatelskie Przesłuchania są najważniejszym wydarzeniem w naszej historii. Media milczą na ten temat, mimo, że informacja o nim była dostępna już od dłuższego czasu. Pomóż przerwać embargo na informacje o współpracy rządów z cywilizacjami pozaziemskimi w mediach. Pomóż sobie i nam w budowaniu Nowej Ery na Ziemi:)

Oto treść wiadomości:

Dear Sirs,

I would like to ask You to make coverage of the Citizen’s Hearing on Disclosure!

Yours Faihtfully

………………………………

[Twoje imię i nazwisko]

Phil O’Sullivan
Director News Production Cnni
+1.404.878.2276
phil.osullivan@cnn.com

Maggie Leung
Supervising News Editor
+1.404.878.2276
maggie.leung@cnn.com

Jim Walton
President
+1.404.827.1600
jim.walton@cnn.com

 


Ostatnie z 2013 roku, najwspanialsze kregi w zbożu


Jim Tucker (aka. Mr. Bilderberg) has died

Zmarł Jim Tucker, który przez dziesieciolecia starał sie ujawniać wzystkie tajemnice zwiazane z działalnoscia Grupy Bilderberg. Spij w spokoju.


Plan zeznań w czasie Obywatelskiego Przesłuchania o Ujawnienie

https://i2.wp.com/www.citizenhearing.org/images/pic/about_img.jpg

  • Testimony is scheduled in panels of three to six witnesses. Some witnesses testify only once; others may testify two or three times. There are two panels in each morning and afternoon session for a total of twenty panels. Most panels have a topic focus.Note: This schedule may be changed at any time.
  • April 29th – Monday
   09:00 am
   Opening1
   Opening Remarks (Bartlett, Woosley)
   09:05 am
   Opening 2
   Opening Remarks (Bassett, Mitchell, Hellyer)
   09:10 am
   Panel 1
   History / Background (Dolan, Cameron, Friedman, Howe)
   10:45 am
   Panel 2
   History / Background (Dolan, Huneeus, Sheehan,
   Col. French)
   12:15 pm
   Lunch
   01:45 pm
   Panel 3
   History/Background
   (Sheehan, Cameron, Dr. Greer, Huneeus)
   03:30 pm
   Panel 4
   Rockefeller Initiative (Bassett, Cameron, Dr. Greer, Howe )
   05:00 pm
   Dinner
  • April 30th – Tuesday
   09:00 am
   Opening Remarks (Kilpatrick)
   09:05 am
   Panel 1
   Bentwaters (Burroughs, Sgt. Penniston, Pope, Frascogna)
   10:45 am
   Panel 2
   Bentwaters (Burroughs, Stg. Penniston, Pope, Frascogna)
   12:15 pm
   Lunch
   01:45 pm
   Panel 3
   Nuclear Tampering (Capt. Salas, Sgt. Scott, Capt. Schindale, Capt. Fenstermacher, Dolan)
   03:30 pm
   Panel 4
   Nuclear Tampering (Capt. Salas, Sgt. Scott, Capt. Schindale, Capt. Fenstermacher, Dolan)
   05:00 pm
   Dinner
  • May 1st – Wednesday
   09:00 am
   Opening Remarks (Gravel)
   09:05 am
   Panel 1
   Various Issues (Davenport, Howe, Heseltine, Dr. Valone)
   10:45 am
   Panel 2
   Documents (Dr. Wood, Howe, Friedman)
   12:15 pm
   Lunch
   01:45 pm
   Panel 3
   Roswell (Schmitt, Friedman, Col. Randle, Col Marcel, Jr., MD, Dr. Mitchell, Col. French)
   03:30 pm
   Panel 4
   Roswell (Schmitt, Friedman, Col. Randle, Col Marcel, Jr., MD, Marcel III, Marcel)
   05:00 pm
   Dinner
 • May 2nd – Thursday
  09:00 am
  Opening Remarks (Hooley)
  09:05 am
  Panel 1
  South America (Gevaerd, Dr. Choy, Col. Sanchez, Col. Santa Maria, Huneeus, Chionetti
  10:45 am
  Panel 2
  South America (Gevaerd, Dr. Choy, Col. Sanchez, Col. Santa Maria, Huneeus, Chionetti
  12:15 pm
  Lunch
  01:45 pm
  Panel 3
  Other Countries (Pinotti, Dr. Shili, Cameron, Nick Pope, Huneeus)
  03:30 pm
  Panel 4
  Other Countries (Pinotti, Dr. Shili, Cameron, Nick Pope, Huneeus)
  05:00 pm
  Dinner
 • May 3rd – Friday
  09:00 am
  Opening Remarks (Cook)
  09:05 am
  Panel 1
  Pilots/Controllers (Col. French, Maj. Filer, , Callahan, Allen)
  10:45 am
  Panel 2
  Truth Embargo (Torres,
  Howe, Dolan, Anonymous)
  12:15 pm
  Lunch
  01:45 pm
  Panel 3
  Technology (Dr. Wood, Dr. Greer,
  Dr. Roger Leir)
  03:30 pm
  Panel 4
  Disclosure (Hellyer, Bassett, Dolan)
  05:00 pm
  Closing Remarks (Dr. Mitchell, Bassett)
 • Pochodzi ze strony:
   http://www.citizenhearing.org/testimony_schedule.html

Dokumentacja źródłowa dla Przesłuchania Obywatelskiego

https://i2.wp.com/www.citizenhearing.org/images/pic/index_img.jpg
Citizen Hearing on Disclosure
 • BOOKS
  • BOOKS
   The books listed below, many written by Citizen Hearing witnesses, are but representative of a vast body of research into the science, politics and history of the extraterrestrial phenomenon in the modern era. While there are other issues which overlap the core issue, perhaps none is more relevant than the rise of institutional secrecy in America. For that reason books addressing secrecy and secrecy reform have also been listed. Note: some of the topics covered in these books will not be addressed at the Citizen Hearing on Disclosure, but may be the focus of future Citizen Hearings.
   • An Alien Harvest – Linda Moulton Howe
   • Above Top Secret: The Worldwide UFO Coverup – Timothy Good
   • A.D. After Disclosure: When the Government Finally Reveals the Truth about Alien Contact Richard Dolan and Bryce Zabel
   • Captured! The Betty and Barney Hill UFO Experience – Stanton Friedman and Kathleen Marden
   • Close Encounters of the Fourth Kind: A Reporter’s Notebook on Alien Abduction, UFOs, and the Conference at M.I.T. – C. D. B. Bryan
   • Day after Roswell – Lt. Col. Philip Corso (USA, ret) with William J. Birnes
   • Disclosure: Military and Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern History – Steven Greer, MD
   • Faded Giant – Robert Salas with James Klotz
   • Firestorm: Dr. James E. McDonald’s Fight for UFO Science – Ann Druffel
   • Flying Saucers and Science: A Scientist Investigates the Mysteries of UFOs: Interstellar Travel, Crashes, and
   • Government Cover-Ups – Stanton Friedman
   • Hynek UFO Report – Dr. Allen Hynek
   • Light at the End of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species – Paul Hellyer
   • Majic Eyes Only: Earth’s Encounters with Extraterrestrial Technology – Ryan Wood
   • Missing Times: News Media Complicity in the UFO Cover-up – Terry Hansen
   • Need to Know: UFOs, the Military, and Intelligence – Timothy Good
   • Open Skies, Close Minds: For the First Time a Government UFO Expert Speaks Out – Nick Pope
 • about the CHD(關於CHD)
  • The Roswell Legacy: The Untold Story of the First Military Officer at the 1947 Crash Site – Jesse Marcel, Jr., MD
  • UFO Crash at Roswell – Kevin Randle and Donald Schmitt
  • The UFO Enigma: A New Review of the Physical Evidence – Dr. Peter Sturrock
  • The UFO Evidence – Richard Hall
  • The UFO Evidence II – Richard Hall
  • Top Secret/Majic: Operation Majestic-12 and the United States Government’s UFO Cover-up – Stanton Friedman
  • UFO Encyclopedia: The Phenomenon from the Beginning – Dr. Jerome Clark
  • UFO/FBI Connection: The Secret History of the Government’s Cover-Up – Dr. Bruce Maccabee
  • UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites – Robert Hastings
  • UFOs and the National Security State – Vol I – Richard Dolan
  • UFOs and the National Security State – Vol II – Richard Dolan
  • UFOs, Area 51, and Government Informants: A Report on Government Involvement in UFO Crash Retrievals – Grant Cameron with T. Scott Crain, Jr.
  • UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go On the Record – Leslie Kean
  • UFOs: Myths, Conspiracies and Realities – Dr. John Alexander
  • Way of the Explorer: An Apollo Astronaut’s Journey Through the Material and Mystical Worlds – Dr. Edgar Mitchell
  • Witness to Roswell: Unmasking the 60-Year Cover-Up – Thomas Carey and Donald Schmitt
  • Zero Point Energy: The Fuel of the Future – Dr. Thomas Valone
▉ Abuse of Secrecy
 • Blank Spots on the Map: The Dark Geography of the Pentagon’s Secret World ─ Trevor Paglen
 • Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency ─ James Bamford
 • A.D. After Disclosure: When the Government Finally Reveals the Truth about Alien Contact ─ Richard Dolan and Bryce Zabel
 • Culture of Secrecy: The Government Versus the People’s Right to Know ─ Athan G. Theoharis
 • Family of Secrets: The Bush Dynasty, America’s Invisible Government, and the Hidden History of the Last Fifty Years ─ Russ Baker
 • House of War: The Pentagon and the Disastrous Rise of American Power ─ James Carrol
 • Legacy of Ashes: The History of the CIA ─ Tim Weiner
 • Nation of Secrets: The Threat to Democracy and the American Way of Life ─ Ted Gup
 • Secrecy: the American Experience ─ Patrick Moynihan
 • Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers ─ Daniel Ellsberg
 • Secrets of the Tomb: Skull and Bones, the Ivy League, and the Hidden Paths of Power ─ Alexandra Robbins
 • The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency, America’s Most Secret Intelligence Organization ─ James Bamford
 • The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America ─ James Bamford
 • Top Secret: When Our Government Keeps Us in the Dark ─ Geoffrey R. Stone
 • Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987 ─ Robert Woodward
DOCUMENTARY
There are hundreds of documentaries which have been produced to address the history of the phenomena in the modern era and the ancient world. They vary in quality and with few exceptions were produced with inadequate funding. Nevertheless, when viewed with discernment they represent an extraordinary effort by independent film makers to explain extraordinary events and evidence.

The following documentaries represent a portion of the evidence supporting the truth of an extraterrestrial presence.

 • Blank Spots on the Map: The Dark Geography of the Pentagon’s Secret World ─ Trevor Paglen
 • Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency ─ James Bamford
 • A.D. After Disclosure: When the Government Finally Reveals the Truth about Alien Contact ─ Richard Dolan and Bryce Zabel
 • Culture of Secrecy: The Government Versus the People’s Right to Know ─ Athan G. Theoharis
 • Family of Secrets: The Bush Dynasty, America’s Invisible Government, and the Hidden History of the Last Fifty Years ─ Russ Baker
 • House of War: The Pentagon and the Disastrous Rise of American Power ─ James Carrol
 • Legacy of Ashes: The History of the CIA ─ Tim Weiner
 • Nation of Secrets: The Threat to Democracy and the American Way of Life ─ Ted Gup
 • Secrecy: the American Experience ─ Patrick Moynihan
 • Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers ─ Daniel Ellsberg
 • Secrets of the Tomb: Skull and Bones, the Ivy League, and the Hidden Paths of Power ─ Alexandra Robbins
 • The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency, America’s Most Secret Intelligence Organization ─ James Bamford
 • The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America ─ James Bamford
 • Top Secret: When Our Government Keeps Us in the Dark ─ Geoffrey R. Stone
 • Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987 ─ Robert Woodward

Informacja pochodzi ze strony:

http://www.citizenhearing.org/resources.html


Rozpoczęło się ujawnienie

Oto fotografia opublikowana 25 minut temu przez Anna Merkaba na FB. Fotografia przedstawia rozpoczecie Obywatelskiego przesłuchania. Anno czekamy na więcej:)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648196341863898&set=a.464562723560595.128746.464553336894867&type=1

~ DISCLOSURE STARTED !!! ~ 

Watch the live stream hear: http://www.citizenhearing.org/webcast_english.html

Thanks to Mike Nikolaou


Link do Obywatelskiego przesłuchania w sprawie ujawnienia współpracy rządów z cywilizacjami pozaziemskimi

Live stream citizen hearing: http://www.citizenhearing.org/webcast_english.html

Tutaj podaję link do anglojęzycznej wersji.

U dołu jest link do stacji radiowej, która całe pięć dni będzie udostępniała wiadomości na temat Obywatelskiego Przesłuchania w Waszyngtonie.

Link u góryi na dole jest płatny.

www.WeAreALLONeMovie.com

Tutaj przedstawiam dwa filmy z YT mówiące o tym wydarzeniu. Będę się starała na bierząco informować czytelników tego bloga o tym, co się będzie działo w Waszyngtonie w związku z Obywatelskim Przesłuchaniem.

Miłość i Swiatło:)

U dołu podaje oryginalny tekst z Face Booka, w którym podano tę informacje.

Pozdrawiam serdecznie i ciepło:)

World-Galactic Rich

~Welcome Aboard Our LIGHT Star Ship ~_~ Ty for Connecting dear one You are totally invited to „Lord Ashtar Sheran Radio Show” this Monday, April 29th, to Friday May 3, 13. 5 DAYS Straight of Covering & Discussing the „Citizen’s Hearing for ET Disclosure” from DC. The Alpha and The Omega Points Via: www.WeAreALLONeMovie.com
27 April 2013 – The Council: As a bit of general information, what are you really involved in? What is really going on? What can an individual expect out of dealing with us or dealing with the material? We will tell you. What is going on is the instructions that will bring you to the Omega Point, the Omega Poin…

Czytaj dalej

Affirmation: „I am protected by shields of light that I surround myself with each day. As I do this, I am creating and experiencing life in new ways and I am in the flow with the universal energy.” You are always loved and supported, always, the angels
directoryofus.com

Open Letter To Be Shared With All Media For Disclosure

  

 

A Galactic Presence Has Been Engaging The Human Race

– A Presence Now Being Made Known To The People Of Earth

It is time for the world to finally and formally expose the one truth that has the potential to collapse and reveal all that has been keeping humanity and our planet back from knowing, experiencing and being  ALL that we truly are!

This open letter is meant to be copied, shared, either in your own name if you choose to do so, or in my name if you prefer, and send it to whatever media outlets you are able to connect with around the world.

If everyone sent a letter, or made a call to their local media, the pressure will demonstrate that people are aware of the significance of this truth being revealed, and what it potentially means for humanity and our planet!

 

Good morning/afternoon to sisters and brothers serving the mainstream media;

If the media is paying attention, and truly doing their jobs, they will know that one of the biggest cover-ups in human history is about to be exposed – above the ones already being exposed.

In Sep/Oct of 2011, a petition was posted on the White House website called for the US government to formally acknowledge an ET presence engaging the human race.  This is presumed to be the known ‚shadow government’, those under its control as well as the ‚public government’. This is also directed to all the governments of the world that already know and have access to such information but who have also been complicit in the cover-up.

http://www.paradigmresearchgroup.org/disclosure_petition.htm   – Disclosure petition from Sept/Oct 2011.

The OFFICIAL response on the whitehouse.gov website was the following on November 4, 2011:

“The U.S. government has no evidence that any life exists outside our planet, or that an extraterrestrial presence has contacted or engaged any member of the human race. In addition, there is no credible information to suggest that any evidence is being hidden from the public’s eye.”

https://petitions.whitehouse.gov/response/searching-et-no-evidence-yet – Official response from the ‚shadow government’ of the White House on November 4, 2011.

That official response is about to be exposed as a lie, publicly and in a moot-congressional forum. The truth has been known in many circles for decades, and it has been known by much of humanity around the world for many years, if not decades.  The North American media has been successfully able to help keep this truth hidden, as well as the technologies of what this one truth will represent.   As this one truth is exposed, the world will learn that there have been numerous technologies that have been available for decades to clean and heal our planet while providing health and abundance for all upon this planet, and not just a privileged and powerful few.

The industrial-military complex and numerous powerful groups are about to be exposed in crimes against humanity and of keeping humans in debt, in fear and under control and enslavement for at least the last 100 years, but indeed much longer.

The banking system is currently collapsing, soon to be replaced by a more honourable system.  Our planet is soon to be freed from criminals who have been enslaving humanity through the fractional-reserve model of banking and the criminally corrupt system of admiralty/commercial law.  Humans are now learning these truths.

They are also learning that we are a part of something much bigger and much more beautiful!

A benevolent presence of non-Earth civilizations have been engaging our planet also for at least this time and very likely much longer.  We are mostly aware of only what has happened since Roswell.

The Citizens Hearing On Disclosure will be taking place from 29APR-03MAY at the National Press Gallery in Washington.  Thirty to forty witnesses from credible, professional backgrounds who will be exposing all that they know about our galactic families engaging the human race.  There are hundreds more, plus the tens of thousands that have been recording sightings over the last few years.

This one truth alone will wipe away much of the credibility and power that remains of individuals, groups and institutions that have been profiting on humanity’s enslavement and the destruction of our planet.  The lies are now being exposed, and the recent false-flag events have been an attempt to prevent all the truth, including disclosure of our galactic families from becoming known, and to also prevent the criminal banking system from collapsing.

http://www.citizenhearing.org/  – The Citizen Hearings on Disclosure.

http://www.citizenhearing.org/testimony_schedule.html – Full chedule of testimony.

Those of you in the media receiving this message will know in your hearts that you dislike living in fear and in debt.  Why are you choosing to perpetuate their lies?  Are you REALLY so happy with your meagre salaries and your mortgages that you are willing to protect their power and your continued enslavement?  Is it REALLY that important to you!!?

Cosmic Vision News was the first news program to make official the existence of our galactic families.  It is time for all of you to awaken to what you know and feel to be the truth, and to what has been kept hidden.  The time is now over for this.

You have a job to do!  You also have a CHOICE as to how to do it.  Where will your hearts lead you?  Who and what is more important at this time?  Do you really want the children of our planet to grow up in a world as slaves.  Democratic freedom has been an illusion, and this is now being exposed as fact.

I invite you to serve now, in the true ethic of a profession that has lost its morality and ethic.  It is time now to honour LIFE; that ALL THAT IS you, me, and everything physical, non-physical, visible and invisible.  Energies of true peace, and a spirit of love and service is being awakened around the planet.   It is now your time!

Wishing you all health, joy and abundance in this exciting time,
In service to humanity, our planet and our galactic families,
Geoffrey

=================================================

Geoffrey West

Anchor,  Cosmic Vision News  ( http:bit.ly/NSsiUn)

Visionary Consultant, Galactic, Global and Inner Peace/Healing ( http://greenprintforlife.org )

Bachelors degree:  Radio and Television,  Ryerson University, Toronto Canada

Masters degree:     Peace Education,  UN-mandated University for Peace


Sunday, 28th April 2013 – Monty


ALCYON PLEIADES 8 – THE NEW ENERGY SOURCE OF TESLA AND NEUTRALISING THE DOMINATING ALIENS

Thanks to Mike Nicolaou


HILARION April 28-May 5, 2013 – The Rainbow Scribe


Reptilian Dr. Steven Greer

dzięki FB friends


As Europe rebels against austerity, Berlin shows signs of giving way – Telegraph


The Pleiadians – Releasing Negativity from Psychic „Attacks” – 26 April 2013

Messages From the Pleiadians

Some people hold so much pain and „negativity”, also known as areas void of love, that they want to make it about others, they want to blame it on someone else, and then either send their negative thoughts their way, or even go as far as use energy through practices of energy medicine to harm. If you are the recipient of this, their are a few steps you can do to first cleanse, shield, and heal.

The most important thing is first the awareness of what is happening. Purify this energy through consciously bringing light into the body.  Running the violet flame through the body through visualization can help.  Next, make sure your auric field has not collapsed inwardly. See it being expanded one foot in diameter in all directions on all sides of your being.  Flood your auric field now with the color of your choice. We, the Pleiadians…

View original post 557 słów więcej


EU against austerity: Protesters clash with police amid unrest in Spain, Portugal — RT News


4MIN News April 28, 2013: White House Spaceweather Report – YouTube